ปิยะพร ศักดิ์เกษม.

ใต้เงาตะวัน / ปิยะพร ศักดิ์เกษม - พิมพ์ครั้งที่ 4, 5 - กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2543, 2547 - 745 หน้า

20 04 2544, 25 01 2549

RC
นวนิยาย.

นว / ป622ต