Sasaki Hitoko.

Nihongo nouryoku shiken taisaku nihongo sou matome N1 - kanji / Sasaki Hitoko and Mutsumoto Noriko - Tokyo : Asukushuppan, 2010 - 159 p.


Japanese language and English language

10 11 2553
Japanese language--Ability testing.
Japanese language--Alphabet--Ability testing.
Japanese language--Grammar--Examinations, questions, etc.
Japanese language--Problems, exercises, etc.

CL495.6813076 / S252n