Zhang Le Ping.

San mao xin shi / Zhang Le Ping - Cheng Du : Shao Nian Ertong, 1984 - 148 p


Caricatures and cartoons.

808.836 / Z63s