ธิดา สาระยา.

ศรีทวาราวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532 - 279 หน้า


ไทย--ประวัติศาสตร์--สมัยแรกเริ่มก่อน พ.ศ. 1800.
ไทย--ประวัติศาสตร์--ทวาราวดี.

959.3021 / ธ581ศ