Shimada Kazuko.

Dekiru nihongo watashino kotoba no-to shochuukyuu / Shimada Kazuko - Tokyo : Bonjinsha, 2013 - 105 p.

Japanese language. Japanese language Japanese language

05 03 2557

CL495.6820076 / S556d